Unsuccessful Ideas

These are ideas that have reached the voting threshold but have been turned down by Exec or Summit.

Back to list
 • -5 score
  5 voters

  Nh?ng nhà cái s? d? uy tín[/b]

  Expired
  • Representation
  Nh?ng nhà cái s? d? uy tín[/b] Trong th?i di?m phuong pháp ki thu?t ngày làm ch? nhu hi?n nay, ph? quát d?ch v? tiêu khi?n tr?c tuy?n xu?t hi?n v?i t?n su?t càng ngày càng ph? thông. Chính vì th?, vi?c tìm ki?m du?c nhà cái lô d? t?t và uy tín d? tham gia là di?u c?c kì quan tr?ng v?i m?i dân choi lô d?. h?n nhiên v?i v?n d? trên dó là nhu c?u khách hàng tham gia choi ngày càng nhi?u, và chuy?n d? tham d? t?i nh?ng web nhà cái uy tín th?c ra ch?ng ph?i quá khó. tuy v?y, nhi?u khách hàng v?n còn
No comments have been made.